DA

Status på det danske venturemarked 1. kvartal 2023

Positiv start på året efter et usikkert 2022

image Foto: Credit: Shutterstock

I 1. kvartal af 2023 landede den samlede investeringsaktivitet på venturemarkedet på ca. DKK 2,7 mia. fordelt på 36 virksomheder. Det er en markant stigning sammenlignet med sidste kvartal af 2022, hvor der blev investeret for ca. DKK 0,8 mia. Aktiviteten i 1. kvartal var særligt drevet af fem store investeringer i selskaberne Agreena (Agtech), Evosep (Life Science), Hemab (Biotech), Lunar (Fintech) og Teitur Trophics (Biotech) for et samlet beløb på DKK 2 mia. Antallet af investeringer i 1. kvartal 2023 er ligeledes steget sammenlignet med niveauerne i 2022. Aktiviteten på det danske venturemarked har således generelt været højere i begyndelsen af 2023 end i de forrige kvartaler.

Positiv start på året trods høj global usikkerhed
I løbet af det seneste år har den makroøkonomiske udvikling ført til strammere finansieringsbetingelser og skabt større usikkerhed for virksomheder og investorer. På trods af dette har investeringsaktiviteten i 1. kvartal været noget højere end i de foregående kvartaler. Udviklingen på det danske venturemarked har således fulgt den generelle markedsudvikling, hvor også det noterede danske aktiemarked har vist en positiv tendens i løbet af 1. kvartal, bortset fra enkelte udsving, bl.a. relateret til uro i banksektoren i flere lande.  

Sammenlignet med starten af 2022 ser de makroøkonomiske udsigter generelt en smule bedre ud. Det skyldes især, at energipriserne er faldet igen ovenpå store stigninger i løbet af 2022, hvilket samtidig har bidraget til, at inflationen i både USA og Europa er aftaget lidt igen. Udviklingen i den internationale økonomi er dog stadig præget af betydelig usikkerhed. De makroøkonomiske forhold, der påvirkede investeringsaktiviteten negativt i 2022, herunder strammere finansielle vilkår, er stadig aktuelle. Renterne er desuden steget yderligere i de første måneder af 2023, hvilket øger de generelle finansieringsomkostninger i samfundet og skaber sværere betingelser for virksomheder, der har behov for at rejse risikovillig kapital.

Negativ global udvikling kan smitte af på danske virksomheders adgang til venturekapital
Udviklingen på det internationale marked for venturekapital har generelt været negativ den seneste tid. I USA er ventureinvesteringerne faldet for femte kvartal i træk og ligger dermed nu på et markant lavere niveau end for et år siden. Et lignende billede tegner sig også for Europa. Det understreger, at udviklingen på det danske venturemarked er sket på trods af en noget mere afdæmpet aktivitet i udlandet, hvor investorerne i høj grad har trukket sig fra venturemarkederne.  

Udviklingen på det danske venturemarked kan på sigt blive påvirket af tilbagegangen i udlandet. Det amerikanske venturemarked er det toneangivende marked globalt, som dermed også påvirker udviklingen i Europa. Såfremt amerikanske investorer træder yderligere på bremsen, vil det formentligt også smitte negativt af på det danske marked i den kommende tid. Det gælder ikke mindst i forbindelse med virksomhedernes kapitalrejsning i de senere vækstfaser, der indebærer større investeringsrunder og ofte med risikovillig kapital fra internationale investorer.

Overblik over den internationale udvikling på venturemarkedet


Kilde: Pitchbook og egne beregninger.


Følg med i EIFO's overvågning af danske ventureinvesteringer her