DA / EN

EIFOs internationale arbejde

EIFO repræsenterer Danmark i en række internationale sammenhænge for at sikre lige og fair vilkår for danske eksportører i konkurrencen med andre landes eksportvirksomheder.

image Foto

EIFO er Danmarks nationale erhvervsfremmende bank (NPB) og Danmarks officielle eksportkreditinstitut (ECA) i én og samme finansielle institution, og vi arbejder internationalt inden for begge områder gennem et stærkt samarbejde med vores søsterorganisationer.

I EU og OECD deltager EIFO på vegne af den danske stat for at fastlægge fælles internationale spilleregler for eksportkredit og handelspolitik. Vi arbejder for danske mærkesager, og for at den internationale handel foregår på lige og fair vilkår, så eksportørerne kan koncentrere sig om at konkurrere på varernes kvalitet og pris.  

Gennem det internationale samarbejde udbygger vi vores ekspertise, styrker vores netværk og henter inspiration til nye garantiprodukter, som kan gavne danske eksportvirksomheder.

Et afgørende forum for grøn omstilling

Den 14. april 2021 trådte Danmark ind i klimakoalitionen, Export Finance for Future, forkortet E3F. Deltagerlandene har underskrevet et statement of principles om et eksportfinansieringssamarbejde for at stoppe finansiering til kulrelaterede projekter, skabe bedre finansielle incitamenter til grønne investeringer samt igangsætte drøftelser om, hvordan finansiering til olie og gas kan udfases. Dermed er E3F et afgørende forum til at sætte fokus på finansielle incitamenter og fleksibilitet for ECA’er og til at hjælpe den grønne omstilling på vej.

Efter at den danske regering har indført restriktioner for offentlig finansiering af kul, olie og gas, er E3F et vigtigt talerør for Danmark ift. at få andre lande til at strømline deres restriktioner og dermed forbedre eksportørernes konkurrencevilkår. Gennem vores deltagelse i klimakoalitionen arbejder vi også aktivt for at mindske globale udfordringer som fx klimaforandringer. Netop denne vigtige dasorden bidrager vores arbejde med modernisering af regelsættet for eksportfinansiering, OECD-arrangementet, også til, da vi derved kan imødegå ændringer i den globale økonomi.

Rapport skal skabe gennemsigtighed

På et ministermøde i november 2021 blev det besluttet at arbejde for gennemsigtighed i forhold til bæredygtige eksportkreditaktiviteter, og det blev startskuddet til E3Fs rapport "Transparency Report". Rapporten viser ECA’ernes fordeling af grønne og fossile projekter i porteføljen og skal være med til at sætte skub i arbejdet for en mere bæredygtig eksportkreditfinansiering. 

Læs den nyeste rapport her 


Thought leadership

EIFO deltager sammen med andre dedikerede eksperter på eksportkreditområdet i arbejdet med at udvikle nye idéer og på at forbedre praksis i international grænseoverskridende finansiering for dermed at kunne bidrage med inspiration og nytænkning på europæisk, OECD- og globalt niveau.

EU Export Finance Lab (ExFi Lab)

ExFi Lab fungerer som en uformel tænketank bestående af en række erfarne eksperter inden for EU’s eksportfinansiering fra bl.a. Tyskland, Frankrig, Holland, Danmark, Belgien og EU-Kommissionen, der samles for at facilitere en uformel udveksling af synspunkter og ideer om international finansiering.

EKF tog initiativ til ExFi Lab i efteråret 2018 for at sikre Danmarks primære mål med eksportkreditpolitik, nemlig lige konkurrencevilkår for danske eksportører. EIFO varetager stadig sekretariatsfunktionen for tænketanken.

ExFi Lab har som formål at tænke nye tanker om at sikre EU’s eksportører konkurrencedygtige vilkår. Tænketankens mission er at skabe et center for nye idéer og forbedret praksis i international grænseoverskridende finansiering for dermed at kunne bidrage med inspiration og nytænkning på europæisk, OECD- og globalt niveau. En af tænketankens fremmeste mål er at skabe og sikre et global level playing field, som muliggør den fortsatte anvendelse af eksisterende eksportfinansieringsprogrammer samt udviklingen af nye programmer for at kunne levere omfattende støtte.

I 2020 udarbejdede ExFi Lab sammen med internationale kolleger en hvidbog, der kom med en række anbefalinger om, hvordan EU bedst sikrer, at EU’s eksportører har konkurrencedygtige finansieringsvilkår på globalt plan. Hvidbogen udgjorde et vigtigt input til den igangværende dialog i EU og medlemsstater og er blevet refereret til i en række high-level policy papirer fra bl.a. EU-Kommissionen og Rådet om fremtiden for handels- og eksportfinansiering for EU.

Som opfølgning på hvidbogen fra 2020 har ExFi Lab i 2024 udarbejdet et supplerende papir med det primære budskab om, at der i en verden i opbrud fortsat er behov for at styrke eksportkreditters rolle i EU og globalt. Papiret kommer med en række anbefalinger til både EU, medlemsstater og de nationale eksportfinansieringsinstitutioner, om hvordan EU kan gøre endnu mere for at sammentænke instrumenter, institutioner, mandater mv. for at sikre og underbygge konkurrencedygtigheden for europæiske virksomheder.

Læs hvidbøgerne nedenfor, og bliv klogere på tænketankens arbejde på LinkedIn.

Take Action or Fall Behind! April 2021 (Re-issue).
Better Together in Transformational Times. Januar 2024


Markedsrapport om handels- og bistandsfinansiering

Gennem de senere år er skellet mellem handels- og bistandsfinansiering blevet mindre. På foranledning af EIFO har Offenburg Universitet i samarbejde med EIFO og en række ECA’er udarbejdet en rapport, der belyser markedet for handels- og bistandsfinansiering.

Læs rapporten her

Vi sikrer rammevilkårene for dansk eksport gennem samarbejde i:

  • OECD: Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling.
  • EU: Det europæiske politiske og økonomiske samarbejde.
  • Parisklubben: Internationalt samarbejde om aftaler med gældstruede lande.
  • Berne Unionen: EIFO er medlem af den globale sammenslutning af statslige og private kreditforsikrere.